1. HODINA – 30. 3. 2020

1. opiš do sešitu kapitolu Český stát po vymření Přemyslovců a Jan Lucemburský

2. kapitolu se nauč

3. podívej se na prezentaci - stránka 1 - 17

LUCEMBURKOVÉ.pdf

 

 

ČESKÝ STÁT PO VYMŘENÍ PŘEMYSLOVCŮ R. 1306

1306 - 1310

RUDOLF HABSBURSKÝ

 1. nazýván král Kaše
 2. manžel Elišky Rejčky - vdova po Václavu II.
 3.  rozpory s českou šlechtou
 4.  z rodu rakouských Habsburků
 5.  šetrný, snažil se dát do pořádku hospodářství českých zemí
 6.  zemřel při pokusu potlačit povstání české šlechty na úplavici

 

JINDŘICH KORUTANSKÝ

1. korutanský vévoda

2. manžel Anny Přemyslovny, dcera Václava II.

3. nevládl, rozhodovala česká šlechta, rozkradení královského majetku českou šlechtou, upadá vliv českého státu v zahraničí, nakonec vyhnán českou šlechtou, hledá nového krále

 

LUCEMBURKOVÉ

1310 – 1436

 1. JAN LUCEMBURSKÝ
 2. KAREL IV.
 3. VÁCLAV IV.
 4.  ZIKMUND LUCEMBURSKÝ

 

JAN LUCEMBURSKÝ

 

 1. jediný syn římského císaře, vybrán českou šlechtou, manžel mladší dcery Václava II. Elišky Přemyslovny, vychován na francouzském královském dvoře
 2. po svatbě se vydal do Čech, kde měl být korunován, Praha zavřela hradby a musel ji dobývat,

teprve potom korunován českým králem

 1. vládl v 1. polovině 14. století
 2. přezdíván král cizinec – v Čechách nevládl, místo něj vládla česká šlechta, správu král svěřil českým šlechticům, sílí vliv Jindřicha z Lipé
 3. zdržoval se v cizině – účastnil se válek a turnajů, do Čech se vracel jen pro peníze
 4. Jan pozvedl v zahraničí autoritu českého státu a v zahraničí hájil české zájmy
 5. Hranice rozšířil o Chebsko, Lužici a část Slezska
 6. Stal se uznávaným politikem a válečníkem, bez něho se neobešla žádná válka v Evropě
 7. Jan zastavil české šlechtě kvůli získání peněz na války většinu královského majetku a hradů

10. Zahynul ve stoleté válce v bitvě u Kresčaku, bojoval na straně Francie proti Anglii, bojoval tu již jako úplně slepý, když ho chtěli odvést z bitvy prohlásil Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal

 

 

2. hodina – 2. 4. 2020

1. opiš do sešitu kapitolu Karel IV.

2. kapitolu se nauč

3.  podívej se na prezentaci - část  Karel IV. . - stránky 18 - 34

4. udělej si cvičení - prezentace stránky 35 - 43

LUCEMBURKOVÉ.pdf

 

KAREL IV.

2. .polovina 14. století

Dětství a mládí: 1. narozen jako Václav, nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny

                             2. ve 3 letech odebrán matce, pobýval na hradech Loket a Křivoklát

                             3. od 7 let vychováván ve Francii na královském dvoře

                              4. ve Francii přejal při biřmování jméno Karel po svém strýci francouzském králi

                              5.  vzdělaný, vzdělání na pařížské univerzitě, uměl několik  jazyků, číst a psát

                              6. oženil se s francouzskou princeznou Blankou z Valois

                              7. odvolán otcem do severní Itálie – války o ovládnutí měst v severní Itálii – vojenské zkušenosti

                             8. návrat do Čech, ujal se správy země jako markrabě moravský, snažil se nastolit v zemi pořádek a zvelebit ji, získal zpět zastavené královské hrady, zlepšil hospodářství, stavební činnost, neshody s otcem - odvážel z Čech peníze

Tituly – markrabě moravský, římsko- německý král, český král, římský císař

Vnitřní politika: 1. hospodářský rozkvět – řemesla, obchod, zemědělství, zlepšení života lidu

                              2. opíral se o měšťanstvo a církev, omezil vliv šlechty

                              3. pokus o zavedení zákoníku – Maiestas Carolina  - neprošlo – odpor šlechty

                              4. založil arcibiskupství v Praze – nezávislost na německé církevní organizaci, první arcibiskup Arnošt z Pardubic

                              5. založil pražskou Karlovu univerzitu – první vysoké učení u nás

                              6. nechal vytvořit svatováclavskou korunu, součást korunovačních klenotů, uloženy v chrámu sv. Víta ve Svatováclavské kapli, za vlády Karla IV. Na Karlštejně

Stavitelská činnost: 1.  kamenný Karlův most v Praze přes Vltavu

                                   2. hrad Karlštejn – kaple sv. Kříže – 127 deskových obrazů Mistra Theodoricha

                                    3. gotický chrám sv. Víta – architekti Matyáš z Arrasu a Petr Parléř

                                    4. Nové Město pražské

   Zahraniční politika: 1. opíral se o Francii a papeže

                                       2. území – Braniborsko, Slezsko, Lužice, Chebsko, Lucembursko – dědictví, koupě sňatky, nevedl války pro území země pod vládou českého krále se nazývaly Koruna česká

                                        3. vydal pro římskou říši Zlatou bulu – zákoník – vymezoval postavení Čech v římskoněmecké říši, římskoněmeckého krále volilo 7 volitelů – kurfiřtů, hlavní slovo měl český král

Spisovatelská činnost – Vita Caroli – vlastní životopis

Přezdívka -  Otec vlasti

Osobní život – čtyřikrát ženat – Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská

Synové Václav IV. A Zikmund  Lucemburský

Vyber správná tvrzení. Nesprávná tvrzení oprav.

 1. Jan Lucemburský se nezajímal o český stát, zajímal jej jen jako zdroj peněz.

2.  Král Jan byl nazýván Otec vlasti.

        3. Král Jan zahynul v bitvě na Moravském poli.

        4. Karel IV. dal zhotovit korunovační klenoty.

        5. Karel IV. založil v Praze univerzitu.

        6. Karel IV. získal i císařskou korunu.

        7. Korunovační klenoty se v současnosti nacházejí na hradu Karlštejn.

        8. Karel IV. připojil k Čechám např. Polsko.

        9. Karel IV. nechal postavit most, který vede přes Labe.

Mohli se setkat?

 

 1. Karel IV. a Jan Lucemburský
 2. Václav IV. a Zikmund Lucemburský

3..   Karel IV. a Sámo

        4. Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna

        5. Zikmund Lucemburský a Přemysl Otakar II.