1. hodina 16.3.2020: 1. opsat do sešitu kapitolu Středověká města

                                   2. tuto kapitolu se naučit

STŘEDOVĚKÁ MĚSTA

 

Vhodné místo:

1. podél obchodních stezek

2. u zdrojů nerostných surovin

3. u brodů řek

4. poblíž hradů a klášterů

5. poblíž tržiště

 

Vzhled města:

 

 1. Chráněna hradbami s věžemi a vstupními bránami a vodními příkopy
 2. Uprostřed města náměstí – radnice kostel, kašna, domy bohatých měšťanů
 3. Směrem k hradbám domy chudých měšťanů
 4. Za městem popraviště
 5. Města měla ve znaku erb, důležité události se zaznamenávaly do městských knih

 

DRUHY MĚST:

1. královská – založil je panovník

2. poddanská – založila je šlechta nebo církev

3. hornická – těžba kovů nebo stříbra

4. věnná – majetek královny

 

NEJSTARŠÍ MĚSTA:

 

Praha, Písek, Litoměřice

Brno, Bruntál, Uničov

 

PRÁVA STŘEDOVĚKÝCH MĚST.

 

 1. právo postavit hradby
 2. právo konat trhy
 3. právo samosprávy – v čele města purkmistr a konšelé – nejbohatší měšťané
 4. právo mílové – v okruhu jedné míle od města se nesměl usadit žádný obchodník

                         ani řemeslník, 1 míle – asi 11 km

 1. právo hrdelní – právo poprav
 2. právo várečné – právo vařit pivo

 

OBYVATELÉ MĚST.

 

STRUKTURA SPOLEČNOSTI:

1. rychtář

2. městská samospráva – purkmistr, konšelé

3. patriciát - obchodníci – kupci

4. řemeslníci - mistr, tovaryš, učedník

   sdruženi do cechů – sdružení řemeslníků stejného řemesla

 5. obchodníci - kramáři

6. městská chudina

7. Židé

 8. Romové

2. hodina 19.3.2020: 1. opsat do sešitu Český stát za vlády posledních Přemyslovců - Přemysl Otakar II.

                                    2. tuto kapitolu se naučit

 

ČESKÝ STÁT ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ

 

1197 – 1306

 

 

 

Poslední Přemyslovci: 1. Přemysl Otakar I.

 

                                        2. Václav I.

 

                                        3. Přemysl Otakar II.

 

                                        4. Václav II.

 

                                         5. Václav III.

 

 

 

Přemysl Otakar I.

 

 

 

 1. Konec 12. a 1. polovina 13. století
 2. Uvnitř rodu Přemyslovců spory o nástupnictví, dochází k úpadku panovnické moci
 3. Moc panovníků obnovil Přemysl Otakar I.
 4. Využil sporů mezi císařem a papežem a postavil se na stranu císaře
 5. Za podporu císaře Fridricha II. získal Zlatou bulu sicilskou

 

-        potvrzovala dědičný královský titul pro české panovníky

 

-        upravení vztahů mezi českým státem a římsko německou říší

 

-        spojení Čech a Moravy v jeden celek

6. znakem českého království se stal stříbrný

 

lev v červeném poli – místo černé orlice

7. razil mince brakteáty

8. území Čech, Morava a část Lužice

9. vydal nový nástupnický řád na trůn měl nastoupit nejstarší syn vládnoucího Přemyslovce – Václav I.

10.  zakládal nová města, stará města dostávala nová privilegia