Pomůcky: 

- učebnice

- sešit č. 564 (mluvnice + sloh)

- sešit č. 544 (literatura)

- v 6. ročníku navíc sešit č. 544 (testový, který si žáci nechávají ve škole až do 9. ročníku)

- desky na ukládání materiálů ke čtenářským dílnám (kroužkový pořadač na eurofolie)

- libovolný sešit na čtenářský deník

 

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny dopředu a témata pro opakování budou na webových stránkách školy
 • testy z jednotlivých probíraných témat (mluvnice i literatura)
 • diktáty, pravopisná cvičení
 • mluvnická cvičení
 • slohové práce
 • čtenářský deník, aktivita v rámci čtenářských dílen
 • práce v hodině  
 • domácí úkoly (za pět domácích úkolů je jedna známka do žk)

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce.

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických testů.

 

Důležitá pravidla:

 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • testový sešit bude uložen ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo; pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva