• čtvrtletní písemnou práci budeme psát v pondělí 7.6. 2021
  • témata k opakování:
  • pravopis (doporučuji procvičit na Umíme to  - i/y, s/z, mě/mně, velká písmena)
  • skladba - větné členy, druhy vedlejších vět, poměry mezi hlavními a souřadně spojenými vedlejšími větami, souvětí souřadné a podřadné, interpunkce v souvětí
  • procvičujeme průběžně v hodinách, k opakování dále využijte Umíme to, Školu s nadhledem, cvičení ze sešitu