Český jazyk, matematika, Vv, NZ

Vyučující: Mgr. Monika Kellerová

Pomůcky: pracovní sešity a sešity, učebnice, pastelky, další pomůcky specifické pro výchovy

Hodnocení naukových předmětů: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • pololetní písemnou práci
 • samostatnou práci v hodině, hlavně čtení, psaní, počítání – známky v pracovních sešitěch
 • plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
 • míru zlepšení

Hodnocení výchovných předmětů: hodnocení bude vycházet z následujících kritérií:

 • výkon není rozhodující
 • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
 • hodnotí se plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
 • posuzuje se míra zlepšení

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

Důležitá pravidla:

 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo 

        -   Český jazyk , Matematika - stejná kritéria


 • Naše Země - Přírodověda a vlastivěda

   Vyučující: Mgr. Monika Kellerová

   Pomůcky: sešit,  učebnice, psací potřeby, pastelky

  Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

  • testy – na konci každého tematického celku, termín testu bude sdělen žákům předem
  • ústní zkoušení – práce s mapou, popis obrázku nebo grafického vyjádření

  Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

  Dále budeme hodnotit následující aktivity:

  • projekty + práce ve skupinách – hodnotí se správnost informací, grafické zpracování, prezentace a spolupráce ve skupině
  • aktivita ve vyučování – plnění úkolů samostatné práce v hodině
  • plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
  • pracovní listy – doklad o práci žáka, proto se bude hodnotit zejména úplnost zápisů, ne úprava

  Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na testy na konci tematických celků.

  Důležitá pravidla:

  • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
  • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (udělat pracovní listy); po návratu do školy je třeba předložit listy ke kontrole vyučujícímu a domluvit se na termínu dopsání chybějících písemných prací
  • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva