Okruhy k opakování:

- určování slovních druhů ve větě

- mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

- slovesné tvary (vytváření slovesných tvarů dle zadání)

- podmět a přísudek (určování ve větě)

- druhy podmětu (vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný) a přísudku (slovesný, jmenný se sponou)

- shoda přísudku s podmětem

- přívlastek (shodný, neshodný - určování ve větě)