Okruhy k opakování:

- vyjmenovaná slova

- určování slovních druhů

- řazení slov podle abecedy

- mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

- základní skladební dvojice (podmět a přísudek) + shoda přísudku s podmětem

- synonyma a antonyma (opozita)

- kořen slova, předpona, přípona