Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

  • ústní zkoušení – především základní znalosti posledního tematického celku
  • řečnická cvičení – na vybraná témata¨
  • zprávy – události, které žáka zaujaly v předchozím týdnu
  • samostatné ústní a písemné práce

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

  • projekty + práce ve skupinách
  • aktivita ve vyučování
  • příprava pomůcek do vyučování