Pravidla hodnocení v matematice:

výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

·        čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny dopředu a témata pro opakování budou zapsána ve školním sešitě

·        zkoušení u tabule + písemné zkoušení v lavici

·        tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku

·        desetiminutovky – ověření zvládnutí nového učiva – cca 1x za týden

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

 

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

·        samostatné práce v hodině

·        aktivita – prémiové příklady, úkoly navíc

·        domácí úkoly – splnění úkolu

·        zapojení do soutěží a výsledky soutěží

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických prověrek.