Kontrola správných odpovědí na otázky z minulé hodiny:

 1)     Atom se skládá z kladného jádra a záporného elektronového obalu.

2)     Jádra atomů tvoří částice protony a neutrony.

3)     Proton je asi 1800 krát těžší než elektron.

4)     Proton má náboj kladný +, neutron nemá náboj, elektron je záporný -.

5)     Jaderné síly působí mezi částicemi v jádrech atomů, drží jádro pohromadě. Jsou silné.

6)     Prvek se změní, když dojde ke změně počtu protonů v jádře.

7)     Přeměnu prvku – radioaktivitu – doprovází uvolnění velkého množství energie (jaderná energie)a vyzáření neviditelného záření = radioaktivní záření.

 

 Radioaktivní záření

Záření alfa – je tvořeno částicemi alfa, jsou to jádra atomu helia , je obsaženo např. v plynu radon, člověk ho může vdechnout. Jádro atomu Helia obsahuje 2 protony a 2 neutrony.

Částice alfa neprojdou ani listem papíru, ve vzduchu uletí asi 5 cm. Neprojde do lidského těla přes kůži, ale může se vdechnout.

Záření beta – je tvořeno elektrony nebo pozitrony (kladné částice se stejnou hmotností jako elektrony), je pronikavější než záření alfa.

Částice beta mají malou hmotnost, ve vzduchu urazí několik metrů. V hliníku urazí asi 4 mm. Dá se před ním chránit vrstvou hliníku.

Záření gama – krátkovlnné elektromagnetické záření, je velmi pronikavé, má vysokou frekvenci a velkou energii.  

Na pohlcení záření γ je třeba velké masy materiálu. Jako ochrana se používá olověná deska o tloušťce několika cm, ochrání také decimetrová vrstva betonu.

 !! Všechna radioaktivní záření jsou pro člověka při nekontrolovaném působení nebezpečná. Mohou způsobit poškození orgánů lidského těla, je třeba se před nimi chránit.

Při radioaktivní přeměně se nepřemění všechna jádra současně, ale děj probíhá postupně.

Poločas přeměny – je doba, za kterou se přemění právě polovina z celkového počtu jader radionuklidu.

 

Úkol: Opiš z učebnice č. 5, tabulku na str. 91.

 

Doporučuji znovu shlédnout na youtube vzdělávací pořad Radioaktivita z cyklu Nezkreslená věda. https://www.youtube.com/watch?v=TD-581sS11w&t=432s