Kontrola převodů z minulé hodiny:

1)   3 kN = 3 000 N

2)   0,8 MW = 800 000 W

3)   13,5 g/ cm3 = 13 500 kg/m3

4)   25 dkg = 0,25 kg

5)   500 cm2 = 0,05 m2

6)   0,4 kJ = 400 J

7)   240 l(litrů) = 0, 24 m3

8)   5 min = 300 s

9)   8,4 t = 8 400 kg

10)              6 600 dm3 = 6,6 m3

 

Radioaktivita

Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna  je jev, při němž dochází k  přeměně složení atomových jader. Při přeměně jader se uvolňuje energie, kterou nazýváme jaderná energie – a kromě toho také neviditelné záření, které nazýváme radioaktivní záření.

Radioaktivita se rozděluje na radioaktivitu přirozenou a umělou.

Přirozená radioaktivita je důsledkem samovolné přeměny atomového jádra. Přirozeně radioaktivních je mnoho látek v přírodě (takové látky se pak označují jako radioaktivní látky), včetně tkání živých organismů.

Radioaktivní prvky - uran, polonium, radium, …

Umělá radioaktivita je podmíněna přeměnou jádra, která je způsobena vnějším vlivem, například při ostřelování částicemi alfa se jádra mohou dále samovolně přeměňovat, tedy vykazují radioaktivitu. Takováto jádra v přírodě běžně neexistují, ale byla vytvořena uměle. Poněvadž však ke vzniku těchto jader byl nutný vnější umělý zásah, hovoří se o umělé radioaktivitě.

Změní-li se počet protonů v jádře, dojde ke změně prvku.

 

Nepovinné:

Radioaktivitu objevil v roce  1896 Henri Becquerel u solí uranu. 

K objasnění podstaty radioaktivity zásadním způsobem přispěli  francouzští fyzikové Pierre Curie a Marie Curie-Sklodowská polského původu. 

 

Kontrolní otázky - povinné:

1)   Popiš složení atomu.

2)   Které částice tvoří jádra atomů?

3)   Porovnej hmotnost částic proton a elektron.

4)   Přiřaď náboj částicím proton, neutron a elektron.

5)   Kde působí jaderné síly?

6)   Počet kterých částic v atomu se musí změnit, aby došlo ke změně prvku?

7)   Jaké další jevy doprovázejí přeměnu prvků?