Atomová jádra – zápis do sešitu

 Opakování - atom se skládá z jádra a obalu. Obal atomu tvoří elektrony, které se pohybují kolem jádra.

 Téměř veškerá hmota atomu a kladný náboj jsou soustředěny v nepatrném prostoru – v jádře atomu.

Atomové jádroobjevilv roce 1911 Ernest Rutherford, stal se zakladatelem jaderné fyziky.

 Protony jsou asi 1800krát těžší než elektrony.

 Protonové číslo – udává počet protonů (zároveň i počet elektronů) v atomu.

V jádře jsou ještě částice bez náboje – neutrony.

Společný název protonů a neutronů je nukleony.

 Jaderné síly

Atomové jádro drží pohromadě jaderné síly. Tyto síly působí přitažlivě mezi všemi nukleony. Působí stejně mezi dvojicemi proton-proton, proton-neutron i neutron-neutron. Říkáme, že jsou nábojově nezávislé.

Mají krátký dosah, působí jen v atomovém jádře a jsou asi tisíckrát silnější než síly elektromagnetické (mezi jádrem a elektrony).

 

 Opakování – převeď na základní jednotky:

1)   3 kN =

2)   0,8 MW =

3)   13,5 g/ cm3 =

4)   25 dkg =

5)   500 cm2 =

6)   0,4 kJ =

7)   240 l(litrů) =

8)   5 min =

9)   8,4 t

10)              6 600 dm3 =