1. hodina – 30. 3. 2020

1. opiš do sešitu kapitolu Rusko v meziválečném období

2. kapitolu se nauč

RUSKO V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ

Název -  po říjnové revoluci sovětské Rusko

R. 1917 – vítězství říjnové revoluce – v Rusku nastolen socialismus, vládnou sověty – v nich zastoupeni dělníci, rolníci a vojáci, v čele Ruska bolševici a V. I. Lenin

                                                                - proti socialismu ruští statkáři a buržoazie

                                                                - s vývojem v Rusku nesouhlasí evropské mocnosti – Anglie  a                    Francie

                                                                - v  Rusku probíhá intervence a občanská válka

Intervence – vměšování se jednoho nebo více států do vnitřních záležitostí druhého státu vojenskou cestou – 1918 – 1920

                    - 3 intervenční tažení proti Rusku – sovětské Rusko proti 14 intervenčním státům – Anglie, Francie, USA, Polsko a Německo

Občanská válka – boj občanů jednoho státu proti sobě: a, bílí – velkostatkáři, buržoazie a důstojníci

                                                                                                   B, rudí – sověty, dělníci, rolníci, vojáci – Rudá armáda

                            - trvání – 1918 – 1920

Situace po intervenci a občanské válce – Rusko zničeno, vylidněno, úpadek hospodářství, mezinárodní izolace, hladomor, epidemie, r. 1924 umírá Lenin, nastupuje do čela země J. V. Stalin

R. 1922 – vzniká Sovětský svaz – SSSR – Rusko, Bělorusko, Ukrajina a Zakavkazsko

NEP – nová ekonomická politika – plán hospodářské obnovy Ruska, součástí byl plán GOERLO – plán elektrifikace Ruska

Zahraniční politika: 1. snaha prolomit hospodářskou a politickou blokádu ze strany evropských států

                                   2. účast na konferenci v Janově, rapallská smlouva – sblížení s Německem

                                   3. vstup do Společnosti národů

Vnitřní politika: 1. industrializace – zprůmyslnění země – budování továren, rozvoj průmyslu

                              2. kolektivizace – přejít na vesnici od soukromých rolnických hospodářství k družstevnímu vlastnictví – kolchozy a sovchozy

                             3. vzrůst moci Stalina – likvidace politických odpůrců, na Sibiři vznikají gulagy – pracovní tábory

 

2. hodina -  1. 4.  2020

1. opiš do sešitu kapitolu Počátky fašistické agrese

2. kapitolu se nauč

3. podívej se na prezentaci Fašistická agrese

4. udělej cvičení z prezentace písemně do sešitu

FAŠISTICKÁ AGRESE.pdf

 

POČÁTKY FAŠISTICKÉ AGRESE

Agrese – snaha o ovládnutí nových území a rozšíření vlivu na jiné státy, výboje

Itálie – v čele fašistické diktatury v Itálii Benito Mussolini:

1. ve 20. letech ovládla Albánii a Jugoslávii

2. ve 30. letech – snaha rozšířit koloniální panství v Africe, v minulosti Itálie ovládla Libyi a Somálsko

                            - snaha spojit kolonie a ovládnout Etiopii – Habeš

                            -  r. 1935 italská vojska zaútočila na Habeš – použití  techniky proti bezbrannému obyvatelstvu, pomoc Německa, Habeš poražena, stala se italskou kolonií

                           - Společnost národů proto agresi Itálie nezasáhla

Německo – povzbuzeno úspěchem Itálie a nečinností Společnosti národů, zahájilo agresi, v čele Adolf Hitler:

 1, r. 1936 – německá vojska ovládla průmyslové oblasti Porýní, narušen versailleský systém, ohrožena bezpečnost Francie, Německo získalo průmysl a nerostné suroviny pro vedení války, Společnost národů nezasáhla

2, březen 1938 – anšlus Rakouska – násilné připojení Rakouska k Německu, formální protest Západu a Společnosti národů

3. příprava útoku na Československo

R. 1936 – vytvořena osa Berlín – Řím – Tokio – fašistický vojenský blok – spojení Německa, Itálie a Japonska

Japonsko: 1, 1937 – 1938 – ovládnuta rozsáhlá území v Číně

                   2, r. 1939 – útok na Sovětský svaz, Stalin přesunul část armády na východ – Japonci poraženi, sovětská armáda vázána na východě

Občanská válka ve Španělsku

 1. 1936 – 1939

2. boj mezi španělskými fašisty – v čele generál Franco a republikány – chtěli zachovat demokratickou republiku

3. republikánům pomáhali pokrokoví lidé z celého světa, i Češi  - interbrigadisté

4. fašistům pomáhalo Německo

5. vítězství fašismu, nastolena fašistická diktatura – v čele diktátor Franco, vyhlásil neutralitu země, zatím se nepřipojil k Německu