Pomůcky: sešit č.460 – Formát A4 nelinkovaný + linkovaná podložka, učebnice, pravítko, lepidlo, nůžky

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • Testy – na konci každého většího tematického celku, termín testu bude sdělen žákům předem.
 • Ústní zkoušení – především základní znalosti posledního tematického celku.
 • Referáty – na téma dopředu domluvené s vyučujícím – hodnotí se věcná správnost a projev – referáty si mohou žáci udělat na libovolné téma týkajícího se probírané látky po předchozí domluvě s vyučujícím. Maximálně 1x za pololetí.
 • Vybírání sešitů, sešity budou vybírány 4x za rok tj. každé čtvrteletí, pokud bude mít žák nerozhodnou známku, je vhodné si jej doplňovat průběžně. Hodnotím úplnost zápisů (nikoli úpravu), pokud žákovy některý chybí zápis má týden (případně na domluvě v případě absence) na nápravu jinak dostane nedostatečné hodnocení.  
 • Aktivita ve vyučování – plnění úkolů samostatné práce v hodině, mimořádné znalosti nad rámec rozsahu probíraného učiva.

 Důležitá pravidla:

 • Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity, důraz je kladen na testy z tematických celků a aktivitu v hodině (základ známky), ostatní může ovlivnit nerozhodnou známku.
 • Termín uzavírání známek bude oznámen učitelem, bude sděleno, co je potřeba udělat pro zlepšení známky.
 • Aktivita v hodině je hodnocena kladnými čárkami u vyučujícího a po určitém počtu je zapsána známka do žákovské knížky za aktivitu v hodině. Za 3 kladné čárky je uděleno výborné hodnocení. Za neplnění úkolů mohou být uděleny i záporné čárky. Za 3 záporné čárky bude uděleno nedostatečné hodnocení.
 • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc, jinak nebude brán ohled na žákovu nevědomost.
 • Pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (pro lepší orientaci v sešitě má každá hodina číslo a datum); po návratu do školy je třeba předložit doplněný sešit vyučujícímu a domluvit se na termínu dopsání chybějících písemných prací/zkoušení/projektů a to nejpozději den předem, jinak nebude brán ohled.
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější (více než týden), je třeba vyučujícího včas (do dvou dnů od nástupu do školy) kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva – možnost poskytnout ofocené zápisy (potřeba říci, co konkrétně).
 • V případě, že žákovi nebude chybět žádná hodnocená práce, nejhorší hodnocení za pololetí nebude započítáno do finálního hodnocení.

Mgr. Petr Zouhar