Vstupní test - opakování z 8. ročníku.

- komplexní rozbor souvětí (slovní druhy, druhy zájmen a číslovek, větné členy, graf souvětí,  významové poměry, typ souvětí - SS / SP, druhy vedlejších vět)

- mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 

- synonyma a antonyma

- pravopis (doplňovací cvičení)