Okruhy k opakování:

- způsoby obohacování slovní zásoby

- homonyma a jejich užití ve větách

- sousloví a volné spojení slov

- synonyma a antonyma

- stavba slova (slovo základové, slovotvorný základ a prostředek)

- určování slovních druhů

- podstatná jména: mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen - konkrétní a abstraktní, hromadná, látková a pomnožná, obecná a vlastní (+ pravopis velkých písmen)

- přídavná jména: druhy, mluvnické kategorie, tvoření, stupňování a pravopis

- zájmena: druhy, skloňování

- jazykový rozbor