Okruhy k opakování:

- způsoby obohacování slovní zásoby

- zkratky, zkratková slova

- přechylování

- stavba slova - slovo základové, stavební části slova (předpona, kořen, přípona, koncovka)

- synonyma, antonyma, homonyma

- pravopis přejatých slov

- cizí slova