Hodnocení ve školním roce 2020/2021

 Vyučující: Mgr. Ivana Majerová, Mgr. Eliška Boková (AJ)

Pomůcky: pracovní sešity a sešity, učebnice, pastelky, další pomůcky specifické pro výchovy

Hodnocení naukových předmětů:
výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat

 • čtvrtletní písemné práce
 • diktáty, testy, ústní zkoušení
 • samostatnou práci v hodině (známky v pracovních sešitech)
 • plnění domácích úkolů a přípravu pomůcek do vyučování
 • míru zlepšení

Hodnocení výchovných předmětů:
hodnocení bude vycházet z následujících kritérií

 • výkon není rozhodující
 • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
 • hodnotí se plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
 • posuzuje se míra zlepšení

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

Důležitá pravidla:

 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo
 • pokud žák není spokojen s hodnocením (známkou), může požádat vyučujícího o opravné přezkoušení