Pravidla pro hodnocení  2020/2021 – 2. ročník

  Český jazyk:  za pololetí zahrnuje:

 • diktáty (1x za týden)
 • testy (po ukončení určitého výukového celku)
 • čtvrtletní práce (vždy ohlášena předem a společně procvičeno)
 • samostatná práce v hodině (známky v pracovním sešitě)
 • domácí úkoly – jejich plnění
 • čtenářské listy

Matematika: za pololetí zahrnuje:

 • sloupečky (ověření zvládnutého učiva – 1x za týden)
 • testy (po ukončení určitého výukového celku)
 • čtvrtletní práce (vždy ohlášena předem a společně procvičeny typy příkladů)
 • samostatná práce v hodině (známky v pracovním sešitě)
 • domácí úkoly – jejich plnění

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní  důraz je kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací,  prověrek, testů a ústního zkoušení.

  Výchovy:

Není rozhodující výkon. Důraz je kladen na kladný vztah žáka k výchově, jeho aktivní zapojování při dané činnosti. Taktéž bude posuzována míra zlepšení.

 Pravidla

 • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc.
 • Pokud bude žák hodnocen známkami 4 nebo 5,  může si známku opravit formou písemného nebo ústního přezkoušení.
 • V případě, že žák zapomene domácí úkol, donese ho splněný následující den. Pokud takto neučiní, dostane zápis do pedagogického deníku a vyučující bere jeho domácí přípravu za nedostatečnou.
 • Pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit  zameškané učivo -  oslovením spolužáka či vyučujícího.