PŘEDMĚTY  - ČJ, M, NZ + VÝCHOVY  - HODNOCENÍ

Vyučující: Mgr. Zdeňka Kučerová, Mgr. Eliška Boková

Pomůcky: pracovní sešity, učebnice, sešity, vybavené pouzdrola  další pomůcky specifické pro výchovy

 Hodnocení naukových předmětů: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • čtvrtletní práce M, ČJ

Jednotné hodnocení čtvrtletních prací:

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

50% - 74%

=

3

25% - 49%

=

4

0% - 24%

=

5

 

Hodnocení z českého jazyka v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • 1         čtvrtletní a pololetní písemné práce
 • 0,3      mluvnice
 • 0,3      sloh+ literatura
 • 0,1      aktivita a spolupráce žáků v hodinách

Hodnocení z matematiky v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • 1        čtvrtletní a pololetní písemné práce
 • 0,3     tematické testy
 • 0,1     malé testy
 • 0,1     aktivita a spolupráce žáků v hodinách

Hodnocení z  Naší Země v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • 1        testy
 • 0,2     aktivita a spolupráce žáků v hodinách

 Hodnocení  z výchovných předmětů v elektronické žákovské knížce - hodnota známek:

 • 1       výstupy z daných předmětů

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity:

 • práci v sešitě a v pracovním sešitě (samostatná práce)
 • plnění domácích úkolů a přípravu pomůcek do vyučování
 • míru zlepšení

Hodnocení výchovných předmětů:  bude vycházet z následujících kritérií:

 • výkon není rozhodující ale snaha
 • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
 • posuzuje se míra zlepšení

Výsledná známka za pololetí bude odpovídat váženému průměru ze známek za jednotlivé aktivity. 

Důležitá pravidla:

 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák vyučující po návratu do školy.
 • pokud žák není spokojen s hodnocením (známkou), může požádat vyučujícího o opravné přezkoušení