Vyučující: RNDr. Petr Lukáš

 Pomůcky: sešit č.440 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka, učebnice, pravítko, lepidlo, barevné pastelky

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • testy – na konci každého většího tematického celku, termín testu bude sdělen žákům předem
 • ústní zkoušení – především základní znalosti posledního tematického celku
 • pětiminutovky – krátké písemné zkoušení ze znalostí posledního tematického celku
 • referáty – na téma dopředu domluvené s vyučujícím – hodnotí se věcná správnost a projev
 • projekty + práce ve skupinách – hodnotí se správnost informací, grafické zpracování, prezentace a spolupráce ve skupině
 • aktivita ve vyučování – plnění úkolů samostatné práce v hodině
 • zapojení do soutěží a výsledky v soutěžích
 • sešit – kontrola 1x měsíčně; sešit je doklad o práci žáka, proto se bude hodnotit zejména úplnost zápisů, ne úprava; u žáků s poruchami učení také vlepení zápisů a doplňování chybějících údajů; žáci mají možnost doplněním zápisu si známku z kontroly sešitu opravit (vlastní aktivita žáka)

 Důležitá pravidla:

 • výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity
 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (pro lepší orientaci v sešitě má každá hodina číslo a datum); po návratu do školy je třeba předložit doplněný sešit vyučujícímu a domluvit se na termínu dopsání chybějících písemných prací
 • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva – možnost poskytnout ofocené zápisy  
 • každý žák má 1x za pololetí možnost využít žolíka: na neplánované ústní zkoušení nebo neplánovanou pětiminutovku