Hodnocení ve školním roce 2020/2021 5.ročník

Vyučující: Mgr. Eliška Boková

Pomůcky: pracovní sešity a sešity, pracovní listy, učebnice, pastelky, rýsovací pomůcky, další pomůcky specifické pro výchovy

Hodnocení naukových předmětů: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat

 • čtvrtletní písemné práce
 • diktáty, testy, ústní zkoušení
 • pracovní listy
 • samostatnou práci v hodině (známky v pracovních sešitech)
 • plnění domácích úkolů a přípravu pomůcek do vyučování
 • míru zlepšení

Hodnocení výchovných předmětů: hodnocení bude vycházet z následujících kritérií

 • výkon není rozhodující
 • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
 • hodnotí se plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
 • posuzuje se míra zlepšení

 

Naše Země

Pomůcky: 2 složky s euroobaly (na vlastivědu a přírodovědu), učebnice, pastelky

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • testy – na konci každého tematického celku, termín testu bude sdělen žákům předem
 • ústní zkoušení – práce s mapou, popis obrázku nebo grafického vyjádření

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budou hodnoceny následující aktivity:

 • projekty + práce ve skupinách – hodnotí se správnost informací, grafické zpracování, prezentace a spolupráce ve skupině
 • aktivita ve vyučování – plnění úkolů samostatné práce v hodině
 • plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
 • pracovní listy – doklad o práci žáka, proto se bude hodnotit zejména úplnost zápisů

 

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na testy na konci tematických celků.

 

Důležitá pravidla:

 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (udělat pracovní listy); po návratu do školy je třeba předložit listy ke kontrole vyučujícímu a domluvit se na termínu dopsání chybějících písemných prací
 • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva