Pomůckysešit (nemusí být notový), vybavený penál

 

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

  • aktivitu v hodině
  • přístup k předmětu
  • dobrovolné aktivity - např. hru na hudební nástroj
  • plnění úkolů a zapojení se do didaktických her
  • vedení sešitu a nošení pomůcek
  • 2 testy z hudební teorie za pololetí 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

 Výsledná známka NENÍ aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.