Fyzika ve školním roce 2020-21 → 6. třída

Pomůcky: sešit č.440 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka, sešit č. 524 na písemky, učebnice, psací a rýsovací potřeby, lepidlo

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • testy – na konci každého většího tematického celku, termín testu bude sdělen žákům předem
 • ústní zkoušení – především základní znalosti posledního tematického celku
 • pětiminutovky – krátké písemné zkoušení ze znalostí posledního tematického celku
   • písemky z fyzikálních veličin a jejich základních jednotek
   • převody jednotek
 • laboratorní práce – praktické ověření znalostí
 • referáty – hodnotí se zvládnutí problematiky a její prezentace

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

 • samostatné práce v hodině
 • aktivita při opakování na začátku každé hodiny
 • sešit – kontrola 1x za pololetí; sešit je doklad o práci žáka, proto se bude hodnotit zejména úplnost zápisů, úprava, ne písmo; u žáků s poruchami učení také vlepení zápisů a doplňování chybějících údajů; žáci mají možnost doplněním zápisu si známku z kontroly sešitu opravit (vlastní aktivita žáka)

 

Důležitá pravidla:

 • Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen ústní zkoušení a písemky.
 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • pokud bude žák hodnocen z prověrky 4 nebo 5, vždy bude žákovi umožněno přijít na konzultaci a znovu se nechat vyzkoušet, počítat se budou obě známky
 • prověrkový sešit bude uložen ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (pro lepší orientaci v sešitě má každá hodina číslo a datum); je nutné, aby byl v sešitě záznam z každé hodiny
 • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva