Okruhy k opakování:

- řazení slov podle abecedy

- určování slovních druhů

- mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

- doplňování pravopisných jevů (vyjmenovaná slova, koncovky)

- stavba slova (kořen, předpona, přípona + koncovka)

- slova příbuzná, nadřazená, podřazená, souřadná

- podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem