Okruhy k opakování:

- určování slovních druhů
- mluvnické kategorie podst. jmen, příd. jmen a sloves
- základní větné členy (druhy podmětu a přísudku)
- rozvíjející větné členy (přívlastek - druhy, předmět, příslovečné určení - druhy)
- graf věty jednoduché (grafické znázornění větných členů)
- věta jednoduchá a souvětí
- věta hlavní a vedlejší, spojovací výrazy (graf souvětí)
- pravopisné jevy (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem)

- součástí písemné práce bude diktát