Okruhy k opakování:

- určování slovních druhů

- druhy zájmen, pravopis a skloňování (mě/mně, sebou/s sebou)

- druhy číslovek, skloňování a pravopis

- slovesa (mluvnické kategorie, tvoření tvarů podle zadání)

- základní skladební dvojice (druhy podmětu a přísudku)

- shoda přísudku s podmětem

- součástí čtvrtletní práce bude diktát