Okruhy k opakování:

- určování slovních druhů
- slova, která mohou být v různých větách různými slovními druhy
- podstatná jména konkrétní a abstraktní, hromadná, látková a pomnožná
- mluvnické kategorie podstatných jmen
- pravopis velkých písmen
- názvy částí lidského těla (duálové tvary) - jejich skloňování
- přídavná jména - druhy, mluvnické kategorie, tvoření tvarů, stupňování, pravopis