Hodnocení ve školním roce 2019/2020 ve 2. třídě

Vyučující: Mgr. Dagmar Drahovzalová, Mgr. Johana Benešová

Pomůcky: pracovní sešity a sešity, učebnice, pastelky, další pomůcky specifické pro výchovy

Hodnocení naukových předmětů: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat

 • pololetní písemnou práci
 • testy, diktáty, písemné práce kratšího rozsahu
 • ústní zkoušení
 • samostatnou práci v hodině
 • čtení, psaní, počítání – známky a razítka v pracovních sešitech a sešitech
 • plnění úkolů a přípravu pomůcek do vyučování
 • míru zlepšení

Známky z výše uvedených aktivit budou zapsány v žákovské knížce, pracovním sešitě nebo v pracovních listech.

 

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

 

Hodnocení výchovných předmětů: hodnocení bude vycházet z následujících kritérií

 • výkon není rozhodující
 • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
 • hodnotí se plnění úkolů a příprava pomůcek do vyučování
 • posuzuje se míra zlepšení

 

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

 

Důležitá pravidla:

 • v případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba, aby se včas obrátil na vyučujícího s žádostí o pomoc
 • pokud bude žák chybět, je třeba, aby si průběžně doplnil všechno zameškané učivo včetně zápisů v sešitech

 

Klasifikace v AJ ve školním roce 2019/ 2020 ve 2. třídě

Vyučující: Mgr. Dagmar Drahovzalová

Pomůcky: Učebnice Happy House, pracovní sešit Happy House, pracovní listy

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • aktivitu a spolupráci žáků v hodinách
 • znalost básniček, písniček
 • vypracované úkoly na pracovních listech (sešitech)
 • znalost slovní zásoby

 

Známky z výše uvedených aktivit budou zapsány v žákovské knížce, pracovním sešitě nebo v pracovních listech. Hodnocena bude především aktivita a zájem o výuku. Výsledná známka bude mít především motivační charakter.

 

 

Důležitá pravidla:

 • V případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák vyučující po návratu do školy.