Hodnocení ve školním roce 2021/2022 ve 4. třídě

 

Vyučující: Mgr. Dagmar Drahovzalová

 

Pomůcky: pracovní sešity a sešity, učebnice, pastelky, další pomůcky specifické pro výchovy

 

Hodnocení naukových předmětů: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat

 

 • pololetní písemnou práci
 • testy, diktáty, písemné práce kratšího rozsahu
 • ústní zkoušení
 • samostatnou práci v hodině
 • čtení, psaní, počítání – známky v pracovních sešitech a sešitech
 • plnění úkolů a přípravu pomůcek do vyučování
 • míru zlepšení

 

Známky z výše uvedených aktivit budou zapsány v žákovské knížce, pracovním sešitě nebo v pracovních listech.

 

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

 

 Hodnocení výchovných předmětů: hodnocení bude vycházet z následujících kritérií

 

 • výkon není rozhodující
 • důraz je kladen na vztah žáka k předmětu a aktivní zapojení do práce
 • hodnotí se plnění úkolů a příprava pomůcek do vyučování
 • posuzuje se míra zlepšení

 

 Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

 

 Důležitá pravidla:

 

 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba, aby se včas obrátil na vyučujícího s žádostí o pomoc
 • pokud bude žák chybět, je třeba, aby si průběžně doplnil všechno zameškané učivo včetně zápisů v sešitech