Vyučující: Mgr. Jarmila Tesařová    5.B   2019/2020

Naše země - Přírodověda a vlastivěda

Pravidla hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

  • testy – na konci každého tematického celku, termín testu bude sdělen žákům předem
  • ústní zkoušení – práce s mapou, popis obrázku nebo grafického vyjádření

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity:

  • projekty + práce ve skupinách – hodnotí se správnost informací, grafické zpracování, prezentace a spolupráce ve skupině
  • aktivita ve vyučování – plnění úkolů samostatné práce v hodině
  • plnění domácích úkolů a příprava pomůcek do vyučování
  • pracovní listy – doklad o práci žáka

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na testy na konci tematických celků.

Důležitá pravidla:

  • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc
  • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (udělat pracovní listy); po návratu do školy je třeba předložit listy ke kontrole vyučujícímu a domluvit se na termínu dopsání chybějících písemných prací
  • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva