Český jazyk

 

Vyučující: Mgr. Johana Benešová

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, čítanka, 3 sešity (mluvnice, čtení+sloh, testový sešit) a desky na čtenářský deník

 

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny dopředu a témata pro opakování budou na webových stránkách školy
 • testy z jednotlivých probíraných témat (mluvnice i literatura)
 • diktáty, pravopisná cvičení
 • mluvnická cvičení
 • slohové práce
 • čtenářský deník, aktivita v rámci čtenářských dílen
 • práce v hodině (za pět znamének získaných v hodinách (+ -) je jedna známka do žk) 
 • domácí úkoly (za pět domácích úkolů je jedna známka do žk)

 

    Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce.

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických testů.

 

Důležitá pravidla:

 • v případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • testový sešit bude uložen ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo; pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva