Okruhy k opakování:

- způsoby obohacování slovní zásoby

- synonyma, antonyma, homonyma

- slova neutrální a citově zabarvená

- věty jednočlenné, dvojčlenné a ekvivalenty

- druhy vět podle postoje mluvčího

- větné členy (základní a rozvíjející)

- slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

- pravopis