Okruhy k opakování:

- synonyma, antonyma, homonyma
- způsoby obohacování slovní zásoby
- pravopis a skloňování přejatých slov (jména obecná + cizí vlastní jména)
- slovesný vid (určování, vidové dvojice) + mluvnické kategorie sloves
- pravopis i/y (vyjmenovaná slova, koncovky, shoda přísudku s podmětem)
- předpony s-, z-, vz-
- jazykový rozbor věty (slovní druhy, mluvnické kategorie, větné členy, ...)

- součástí písemné práce bude (jako obvykle) diktát