Okruhy k opakování:

- věcný a mluvnický význam slova
- základní a přenesený význam slova
- přenášení slovního významu (na základě vnější podobnosti, na základě souvislosti)
- slova jednoznačná a mnohoznačná
- sousloví
- ustálená slovní spojení
- synonyma, antonyma, homonyma
- slova neutrální, lichotivá a hanlivá
- archaismy, historismy a neologismy
- způsoby obohacování slovní zásoby
- tvoření slov (slovo základové, odvozené, slovotvorný základ a slovotvorný prostředek)
- odvozování slov