21.-22.5.

Vždy, než začneš řešit úkoly, se podívej na video - vysvětlení učiva a návod, jak řešit zadaná cvičeníMrkající
Do sešitu si samozřejmě zapiš nadpisy, žlutě zvýrazněné poučky a zadané příklady
 

 

Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník str.93

Podívej se na video Druhy trojúhelníků podle délek stran čas 0 - 3:40

Rovnoramenný trojúhelník má dvě strany stejně dlouhé – ramena - a třetí strana má délku jinou - základna. Úhly, které svírají ramena se základnou, jsou vždy shodné.

uč.93/př.B1 – pokračuje na str.94 – konstrukce rovnoramenného ∆, osa strany, úhlu a souměrnosti

uč.94/1a nebo b – vyber si (osa úhlu! – půlí úhel – jak narýsovat - uč. str.32  - pomocí kružítka)

 

Rovnostranný trojúhelník má všechny strany stejně dlouhé. Všechny jeho vnitřní úhly mají velikost 60°.

uč.95/D – narýsuj do sešitu a odpověz na otázky z daného cvičení

Rovnostranný ∆ je osově souměrný podle tří os jeho stran. Tyto osy se protínají v jednom bodě 

Podívej se na video Rovnoramenný ∆ - příklady s rovnoramenným ∆

uč.94/6 vypočítej velikosti označených úhlů a pojmenuj ∆ podle délek stran

 

 

20.5.  Dnes dávám prostor, pro dodělání, toho co vám chybí.

          A kdo má vše hotovo, má dnes od matematiky pokojMrkající 

18.-19.5

TROJÚHELNÍK

Rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníku ze tří stran – trojúhelníková nerovnost str.90

Video Trojúhelníková nerovnost čas 3:40 - do konce (6min)

V každém trojúhelníku platí, že součet délek dvou libovolných stran je vždy větší než délka třetí.  a+b>c; b+c>a; a+c>b

uč. 92/2,3

 

91/př.2 – projdi si řešený příklad

            Rozbor – načrtneš od ruky a popíšeš známými údaji – délky stran, velikosti úhlů,…

  -určíš, jestli, jestli lze daný trojúhelník sestrojit (trojúhelníková nerovnost, velikost úhlů,…)

            Konstrukce - narýsuj trojúhelník, dodržuj zadané rozměry – dbej na úpravu (ořezaná tužka č.3, kružítko,…)

            Zápis - pomocí geometrických symbolů zapisuješ postupně jednotlivé kroky v postupu konstrukce (kdyby náhodou, tak symboly najdeš na první straně učebnice geometrie)

uč.92/1

 

 

Tady se můžete ptát 
Vždy se podepište - do políčka Název

Komentáře

Zanechat odpověď(Váš e-mail nebude veřejně zobrazen.)