• čtvrtletní písemnou práci budeme psát ve středu 9.6. 2021
  • témata k opakování:
  • pravopis (i/y, s/z, mě/mně, velká písmena), doporučuji využít cvičení na Umíme to
  • tvarosloví - určování slovních druhů, určování mluvnických kategorií u podst. jmen a u sloves, slovesný rod, neohebné slovní druhy
  • skladba - druhy vět podle postoje mluvčího, věta jednočlenná/dvojčlenná/ekvivalent, větné členy
  • vše opakujeme průběžně v hodinách, doporučuji využít stránky Umíme to, Škola s nadhledem, probíraná cvičení ve škole (viz sešity)