Témata k opakování:

  • pravopis
  • druhy vedlejších vět
  • významové poměry mezi větami hlavními, větami vedlejšími, větnými členy
  • interpunkce v souvětí
  • souvětí podřadné, souřadné
  • rozbor složitějšího souvětí

Opakovat můžete na Umíme to (viz splněné domácí úkoly), Škole s nadhledem.