Pomůcky:

- učebnice FRAUS (jazyk + čítanka)

- pracovní sešit (žáci si zakoupí u vyučující na začátku školního roku, cena 99,- Kč)

- sešit č. 564 (mluvnice + sloh)

- sešit č. 544 (literatura)

- libovolný sešit na čtenářský deník (popřípadě odevzdávání jednotlivých listů)

 

Hodnocení

Výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

- čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny dopředu a témata pro opakování budou na webových stránkách školy

- testy z jednotlivých probíraných témat (mluvnice i literatura)

- diktáty, pravopisná cvičení

- mluvnická cvičení

- slohové práce

- čtenářský deník, aktivitu v rámci čtenářských dílen

- práci v hodině

- domácí úkoly

- zadanou práci na portálu "Umíme to"

- zadanou práci v internetové učebně Google Classroom

 

V letošním školním roce budeme nadále pracovat s portálem umimeto.org. Na začátku školního roku vždy žáci dostanou svá přístupová hesla, je nutné mít toto heslo zapsané např. v kontaktním deníku či v sešitě - budeme využívat během výuky i pro domácí přípravu. K této online práci se bude přihlížet při celkovém hodnocení.

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v elektronické žákovské knížce, váha známek za jednotlivé aktivity se bude lišit:

- čtvrtletní písemná práce (váha velká - 1,5)

- tematické písemné práce, diktáty, testy z literatury, slohové práce, čtenářský deník, ústní zkoušení (váha střední - 1)

- kratší písemné práce, pravopisná cvičení, doplňovačky, úkoly na "umíme to", samostatná práce, mluvní cvičení, aktivita a práce v hodině (váha malá - 0,5).

 

Důležitá pravidla:

- v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc

- pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo; pokud bude absence žáka dlouhodobější, musí žák vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva