PRAVIDLA HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU ZEMĚPIS– ŠK.R. 2021 – 2022

 

Vyučující: Ladislava Giblová

 

Sešity: D – 440 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka

Pomůcky: sešit, učebnice, pravítko, lepidlo, barevná propisovačka

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 

1, Testy – na konci každého tematického celku, termín bude žákům sdělen týden předen

2. práce s mapou – orientace na mapě, vyplňování slepých map, samostatná práce s mapou

3. ústní zkoušení – znalosti posledního tematického celku

4. projekty – témata zadaná vyučujícím

5. pracovní listy z exkurzí

Známky z uvedených aktivit budou zapsány v ŽK a budou mít hlavní vliv na hodnocení žáka z předmětu

Dále budou hodnoceny následující aktivity a známky budou zapsány v klasifikačním sešitu učitele:

1, referáty – zadané učitelem – hodnotí se věcná správnost a přednes

2, aktivita ve vyučování a plnění samostatných úkolů 

3, práce ve skupinách

4, zapojení do soutěží a umístnění

5, sešit – kontrola  jednou za čtvrt roku, hodnocena bude úplnost zápisů, doplněním zápisu je možno si známku opravit

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity. 

 

Pravidla:

-         nebude – li žák probíranému učivu rozumět, může se obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc

-          pokud bude žák chybět je třeba si zameškané učivo doplnit

-         při dlouhodobé absenci je třeba domluvit si s vyučujícím způsob doplnění zameškaného učiva

 

Podpis žáka: ……………………….

Podpis rodičů: ……………………….