Vyučování fyziky ve školním roce 2021-22 → 9. třída

Vyučující: RNDr. Jarmila Ištoková

Pomůcky: sešit č.440 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka, sešit č. 524 na písemky (pokračujeme v sešitech z loňského roku), učebnice, psací a rýsovací potřeby, lepidlo

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • zkoušení u tabule nebo písemné zkoušení v lavici
 • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
 • písemky z fyzikálních veličin a jejich základních jednotek
 • převody jednotek na základní
 • laboratorní práce – zpracování měření do připravených protokolů

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

 • samostatné práce v hodině, žák může používat sešit i učebnici, jedná se o procvičení probraného učiva a současně přípravu na písemku
 • aktivita při opakování učiva – žáci odpovídají na otázky (malé 1)
 • zapojení do soutěží a výsledky soutěží
 • sešit – kontrola 1x za čtvrtletí; sešit je doklad o práci žáka, proto se bude hodnotit zejména úplnost zápisů, úprava, ne písmo; u žáků s poruchami učení také vlepení zápisů a doplňování chybějících údajů; žáci mají možnost doplněním zápisu si známku z kontroly sešitu opravit (vlastní aktivita žáka)

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na ústní zkoušení a tematické prověrky.

 Důležitá pravidla:

 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky nebo ústního zkoušení 4 nebo 5, vždy bude žákovi umožněno přijít na konzultaci a znovu se nechat vyzkoušet, počítat se budou obě známky
 • prověrkový sešit bude uložen ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (pro lepší orientaci v sešitě má každá hodina číslo a datum); je nutné, aby byl v sešitě záznam z každé hodiny
 • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva