PRAVIDLA HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU DĚJEPIS – ŠK.R. 2021 – 2022

 

Vyučující: Ladislava Giblová

 

Sešity: D – 544

Pomůcky:  sešit, učebnice, pravítko, lepidlo, barevná propisovačka

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 

1, Testy – na konci každého tematického celku, termín bude žákům sdělen týden předen

2, ústní zkoušení – znalosti posledních 5 kapitol

3, krátké písemné zkoušení ze znalostí posledních 5 kapitol

4, vypracování pracovních listů z exkurzí

Známky z uvedených aktivit budou zapsány v ŽK a budou mít hlavní vliv na hodnocení žáka z předmětu

Dále budou hodnoceny následující aktivity a známky budou zapsány v klasifikačním sešitu učitele:

1, referáty – zadané učitelem – hodnotí se věcná správnost a přednes

2, aktivita ve vyučování a plnění samostatných úkolů 

3, práce ve skupinách

4, zapojení do soutěží a umístnění

5, sešit –  kontrola  jednou za čtvrt roku, hodnocena bude úplnost zápisů, doplněním zápisu je možno si známku opravit

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity. 

 

Pravidla:

-         nebude – li žák probíranému učivu rozumět, může se obrátit na vyučujícího s žádostí o pomoc

-          pokud bude žák chybět je třeba si zameškané učivo doplnit

-         při dlouhodobé absenci je třeba domluvit si s vyučujícím způsob doplnění zameškaného učiva

 

Podpis žáka: ……………………….

Podpis rodičů: ………………………….