Čtvrtletní písemnou práci si napíšeme ve čvrtek 18.11.

Témata k opakování jsou následující:

  • pravopis
  • druhy vět vedlejších, poměry mezi hlavními větami
  • práce se slovníky (vyhledávání významů slov, skoloňování, původ přejatých slov, homonymie)
  • způsoby obohacování slovní zásoby
  • aktivní a pasivní slovní zásoba
  • významové vztahy mezi slovy (synonyma, antonyma, homonyma)
  • vrstvy ve slovní zásobě - spisovný a nespisovný jazyk

Doporučuji opakovat podle učebnice, pracovního sešitu, vyhledat si cvičení na procvičování na www.skolasnadhledem.cz