Vyučování matematiky ve školním roce 2020-21 → 7.třída

Vyučující: Mgr. Jarmila Tesařová

Pomůcky: sešit č.440 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka, sešit č. 520 + linkovaná podložka (na prověrky), učebnice, lepidlo, rýsovací potřeby – trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr, řádně ořezaná tužka nebo pentelka

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny 14 dní dopředu a témata pro opakování budou zapsána ve školním sešitě
 • písemné zkoušení do lavice
 • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
 • desetiminutovky – ověření zvládnutí nového učiva – cca 1x za týden
 • samostatné práce v hodině
 • aktivita – prémiové příklady, úkoly navíc
 • domácí úkoly – splnění úkolu
 • zapojení do soutěží a výsledky soutěží

Důležitá pravidla:

 • v případě že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických prověrek. Výsledná známka na vysvědčení bude výsledkem bodového hodnocení žáků, které mohou ovlivnit svou aktivitou (bližší informace budou nalepeny ve školním sešitě matematiky žáka).
 • pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky nebo z desetiminutovky známkami 4 nebo 5, dostane vždy příklady z prověrky za domácí úkol na procvičení a bude mít možnost opravy formou písemného zkoušení (vlastí aktivita žáka) a to buď v hodině, nebo v čase určeném pro konzultace, do klasifikace se započítají obě známky,
 • prověrkový sešit bude uložen ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (pro lepší orientaci v sešitě má každá hodina číslo a datum); je nutné, aby byl v sešitě záznam z každé hodiny, v případě absence však není třeba dopisovat všechny procvičovací příklady – stačí pravidla a vzorový příklad
 • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva 
 • každý žák má 1x za pololetí možnost využít žolíka: na desetiminutovku, na zapomenutí domácího úkolu nebo pomůcek