Vyučování matematiky ve školním roce 2022-23 → 9.třída

Pomůcky: 

sešit č.440, sešit č. 520 (na prověrky) – budeme pokračovat v sešitu z minulého roku, učebnice, lepidlo, rýsovací potřeby – trojúhelník s ryskou, druhé pravítko, kružítko, úhloměr, řádně ořezaná tužka nebo pentelka, kalkulačka

Hodnocení: 
výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:
 • čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny dopředu, témata budou zadána
 • zkoušení u tabule, písemné zkoušení v lavici, lze využít i pro žáky s PO
 • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
 • malé testy – ověření zvládnutí nového učiva – průběžně
 • desetiminutovky - průběžně

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v elektronické žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budou hodnoceny následující aktivity:

 • samostatné práce v hodině
 • aktivita – prémiové příklady, úkoly navíc
 • domácí úkoly – splnění úkolu
 • zapojení do soutěží a výsledky soutěží

Důležitá pravidla:

 • výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických prověrek. Výsledná známka na vysvědčení bude výsledkem hodnocení žáků, které mohou ovlivnit svou aktivitou
 • pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky nebo z desetiminutovky známkami 4 nebo 5, dostane příklady z prověrky za domácí úkol na procvičení a bude mít možnost opravy formou písemného zkoušení (vlastí aktivita žáka) a to buď v hodině, nebo v čase určeném pro konzultace, do klasifikace se započítají obě známky
 • testy a písemné práce budou uloženy ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo); je nutné, aby byl v sešitě záznam z každé hodiny, v případě absence však není třeba dopisovat všechny procvičovací příklady – stačí pravidla a vzorový příklad
 • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva 

Nastavení hodnocení v EŽ

Hodnota známky

Druh hodnocení

1

čtvrtletní písemná práce

0,8

tematické práce

0,5

malé testy – procvičování probraného učiva, zkoušení u tabule

0,3

skupinová práce, samostatná práce (dle obtížnosti), práce na „Umíme to“, vedení sešitu, desetiminutovka

0,2

skupinové práce, samostatné práce (dle obtížnosti), aktivita v hodině

Nastavené hodnoty známek budou průběžně vyhodnocovány.

K sebehodnocení žáka slouží pracovní sešit.

Klasifikační stupeň

Počet dosažených procent

výborně

100 – 90 %

chvalitebně

  89 – 75 %

dobře

  74 – 50 %

dostatečně

  49  - 25 %

nedostatečně

  24 –    0 %