Vyučování fyziky ve školním roce 2021-22 → 8. třída

Vyučující: RNDr. Jarmila Ištoková

Pomůcky: sešit č. 440 + linkovaná podložka, 524 – písemky (z loňského šk.roku), učebnice, psací a rýsovací potřeby

 Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • ústní zkoušení u tabule nebo písemné zkoušení v lavici
 • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
 • písemky z fyzikálních veličin a jejich základních jednotek
 • písemky z převodů probraných vedlejších jednotek na základní jednotky
 • laboratorní práce – praktické ověření znalostí, hodnotí se zpracování měření - protokol

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

 • aktivita při opakování
 • zapojení do soutěží
 • samostatné práce v hodině – žáci mohou při práci používat sešit, učebnici, tabulky, kalkulačku, musí však pracovat samostatně
 • známku z rychlého zkoušení formou hry „Kufr“ – hodnotí se znalost terminologie
 • projekty + práce ve skupinách – hodnotí se správnost informací, grafické zpracování, prezentace a spolupráce ve skupině
 • sešit – kontrola 1x za čtvrtletí; sešit je doklad o práci žáka, proto se bude hodnotit zejména úplnost zápisů, ne úprava; u žáků s poruchami učení také vlepení zápisů a doplňování chybějících údajů; žáci mají možnost doplněním zápisu si známku z kontroly sešitu opravit (vlastní aktivita žáka)

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen ústní zkoušení a tematické prověrky.

 Důležitá pravidla:

 • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc a domluvit si konzultaci.
 • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky nebo ústního zkoušení 4 nebo 5, vždy bude žákovi umožněno přijít na konzultaci a znovu se nechat vyzkoušet ústně nebo písemně, počítat se budou obě známky.
 • Prověrkový sešit bude uložen ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin.
 • Pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (pro lepší orientaci v sešitě má každá hodina číslo a datum); je nutné, aby byl v sešitě záznam z každé hodiny, je možné požádat vyučující o tisk zameškaných zápisů.
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva.