Vstupní test - okruhy k opakování:

- abeceda (řazení slov podle abecedy)

- rozbor věty (slovní druhy, základní skladební dvojice, mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves)

- druhy zájmen a číslovek

- slovotvorný rozbor - předpona, kořen, přípona, koncovka

- slova příbuzná, jednoznačná a mnohoznačná

- synonyma a antonyma (opozita)

- pravopis (doplňovací cvičení)