Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny dopředu a témata pro opakování budou na webových stránkách školy
testy z jednotlivých probíraných témat (mluvnice i literatura)
diktáty, pravopisná cvičení
mluvnická cvičení
slohové práce
čtenářský deník, aktivita v rámci čtenářských dílen
práce v hodině
domácí úkoly (za pět domácích úkolů je jedna známka do žk)

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce.

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických testů.

 

Důležitá pravidla:

v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
testový sešit bude uložen ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin
pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo; pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva