Okruhy k opakování:

- určování slovních druhů (stejná slova mohou být v různých větách odlišným slovním druhem!)

- mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen

- podstatná jména konkrétní a abstraktní

- podstatná jména hromadná, látková a pomnožná

- podstatná jména obecná a vlastní (pravopis velkých písmen)

- skloňování názvů částí těla (tzv. duálové tvary)

- přídavná jména (druhy, tvoření, pravopis, stupňování, jmenné tvary)