Klasifikace v AJ ve školním roce 2020/ 2021 (5. – 9. tř.)

Vyučující: Mgr. Romana Velecká, Mgr. Dagmar Tomková

Pomůcky: 2x sešit č. 544

 • ·       Gramatika/ Grammar
 • ·       Slovíčka/ Vocabulary
 • ·       složka na pracovní listy

Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • ·       Čtvrtletní/pololetní písemné práce – vždy budou ohlášeny týden dopředu, témata pro opakování budou zapsána ve školním sešitě a na webových stránkách školy a zopakována společně

 

Jednotné hodnocení písemných prací:

 

90% - 100%

=

1

75% - 89%

=

2

51% - 74%

=

3

25% - 50%

=

4

0% - 24%

=

5

 

 • ·       písemné zkoušení (slovní zásoba, gramatika, překlad, porozumění)
 • ·       ústní zkoušení (mluvení, slovní zásoba, fráze, četba, překlad)
 • ·       tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku/lekce
 • ·       projekty (samostatné práce po probrání každé lekce)

 

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

 

 • ·       aktivita v hodině, úkoly navíc
 • ·       domácí úkoly – splnění úkolu
 • ·       zapojení do soutěží a výsledky soutěží
 • ·       předložení slovníčku ke kontrole (po ukončení lekce) do předem stanoveného data
 • V letošním školním roce budeme pracovat s portály umimeto.org a Google Classroom. Na začátku školního roku žáci dostanou svá přístupová hesla, je nutné mít toto heslo zapsané např. v žákovské knížce či v sešitě - budeme využívat během výuky i pro domácí přípravu. K této online práci se také bude přihlížet při celkovém hodnocení.
 •  

Výsledná známka NENÍ aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních/pololetních písemných prací a tematických prověrek.

 

Důležitá pravidla:

 • V případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc.
 • Pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky známkami 4 nebo 5, bude mít možnost psát opravnou prověrku. Na termínu přezkoušení se samostatně domluví s vyučujícím. Do klasifikace se počítají obě známky.
 • Testy budou uloženy ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí budou v době konzultačních hodin.
 • Pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva, a to již po dobu žákovy nepřítomnosti. Doplněné učivo předloží žák po návratu do školy.