Pravidla hodnocení v matematice:

výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

  • čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny dopředu a témata pro opakování budou zapsána ve školním sešitě
  • zkoušení u tabule + písemné zkoušení v lavici
  • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
  • desetiminutovky – ověření zvládnutí nového učiva – cca 1x za týden

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

 Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány  pouze v klasifikačním sešitě učitele:

  • samostatné práce v hodině
  • aktivita – prémiové příklady, úkoly navíc
  • domácí úkoly – splnění úkolu
  • zapojení do soutěží a výsledky soutěží

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických prověrek.

K sebehodnocení žáka slouží pracovní sešit.