Vyučování fyziky ve školním roce 2021-22 → 7. třída

 

Vyučující: RNDr. Jarmila Ištoková

Pomůcky: sešit č. 440 – velký nelinkovaný + linkovaná podložka, sešit č. 524 na písemky (pokračujeme v sešitě z loňského školního roku), učebnice, pravítko, lepidlo, tužka nebo pentelka, rýsovací potřeby

 Hodnocení: výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • zkoušení u tabule nebo písemné zkoušení v lavici
 • tematické prověrky – po ukončení každého tematického celku
 • písemky z fyzikálních veličin a jejich základních jednotek
 • písemky z převodů vedlejších jednotek na základní
 • laboratorní práce

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce. Tyto známky budou mít hlavní vliv na celkové hodnocení žáka z předmětu.

Dále budeme hodnotit následující aktivity, z nichž budou známky zapsány v sešitě žáka nebo pouze v klasifikačním sešitě učitele:

 • samostatné práce v hodině – žák vypracovává sám, může použít sešit, učebnici – většinou jsou sam. práce zadávány po dobu zkoušení ostatních žáků, tyto práce jsou přípravou na písemky, slouží také jako ověření zvládnutí učiva
 • aktivita při společném opakování je hodnocena 1, za pět 1 za aktivitu je žákovi udělena 1 do ŽK
 • referát – samostatná aktivita žáka, doma připravená, za kterou může získat 1
 • zapojení do soutěží a výsledky soutěží
 • projekty + práce ve skupinách – hodnotí se správnost informací, grafické zpracování, prezentace a spolupráce ve skupině
 • sešit – kontrola 1x za čtvrtletí; sešit je doklad o práci žáka, proto se bude hodnotit zejména úplnost zápisů, úprava; u žáků s poruchami učení také vlepení zápisů a doplňování chybějících údajů; žáci mají možnost doplněním zápisu si známku z kontroly sešitu opravit (vlastní aktivita žáka)

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen ústní zkoušení a tematické prověrky.

 Důležitá pravidla:

 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • pokud bude žák hodnocen z tematické prověrky nebo ústního zkoušení 4 nebo 5, vždy bude žákovi umožněno přijít na konzultaci a znovu se nechat vyzkoušet, počítat se však budou obě známky
 • prověrkový sešit bude uložen ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo (pro lepší orientaci v sešitě má každá hodina číslo a datum); je nutné, aby byl v sešitě záznam z každé hodiny, je možné požádat vyučující o tisk zameškaných zápisů
 • pokud bude absence žáka dlouhodobější, je třeba vyučující včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva