Hodnocení

Výsledná známka za každé pololetí bude zahrnovat:

 • čtvrtletní písemné práce – vždy jsou ohlášeny dopředu a témata pro opakování budou na webových stránkách školy
 • testy z jednotlivých probíraných témat (mluvnice i literatura)
 • diktáty, pravopisná cvičení
 • mluvnická cvičení
 • slohové práce
 • čtenářský deník, aktivitu v rámci čtenářských dílen
 • práci v hodině 
 • domácí úkoly (za pět domácích úkolů je jedna známka do žk)
 • zadanou práci na portálu "Umíme to"
 • zadanou práci v internetové učebně Google Classroom

V letošním školním roce budeme nadále pracovat s portálem umimeto.org. Na začátku školního roku žáci dostanou svá přístupová hesla, je nutné mít toto heslo zapsané např. v žákovské knížce či v sešitě - budeme využívat během výuky i pro domácí přípravu. K této online práci se také bude přihlížet při celkovém hodnocení.

Známky z výše uvedených aktivit budou vždy zapsány v žákovské knížce.

Výsledná známka není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity – hlavní důraz bude kladen na výsledky čtvrtletních písemných prací a tematických testů.

Klasifikační stupeň

Počet dosažených procent

výborně

100 – 90 %

chvalitebně

  89 – 75 %

dobře

  74 – 50 %

dostatečně

  49  - 25 %

nedostatečně

  24 –    0 %

 

Důležitá pravidla: 

 • v případě, že žák nebude probíranému učivu rozumět, je třeba se včas obrátit na vyučující s žádostí o pomoc
 • testový sešit bude uložen ve škole jako doklad o práci žáka, k nahlédnutí bude v době konzultačních hodin
 • pokud bude žák chybět, je třeba si průběžně doplnit všechno zameškané učivo; pokud bude absence žáka dlouhodobější, musí žák vyučujícího včas kontaktovat a domluvit se na způsobu doplňování zameškaného učiva